اهداف سفر بارزانی به بغداد، اعلام حمایت کردها از عبدالمهدی

به گزارش وبلاگ آریا، خبرنگاران، سرویس بین الملل- حلیمە ملایی: بعد از بروز اعتراضات مردمی در برخی شهرهای عراق از جملە بغداد و بصرە و درخواست شماری از جریانات سیاسی این کشور برای انحلال دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد، کردهای عراق موضع دیگری داشتە و رسما از دولت عادل عبدالمهدی حمایت کردند.

اهداف سفر بارزانی به بغداد، اعلام حمایت کردها از عبدالمهدی

در زمان انتخابات پارلمانی عراق و انتخاب نخست وزیر، کردهای عراق با حداکثر قدرت برای انتخاب عادل عبدالمهدی بە عنوان رئیس دولت این کشور، کوشش کردند، عادل عبدالمهدی کە از دوستان نزدیک مسعود بارزانی است این حمایت کردها را بی پاسخ نگذاشتە و در زمان صدارت وی تاکنون ارتباطات میان اربیل و بغداد بهبود یافتە و روبە گسترش بودە است.

در یک سال گذشتە و در دولت عبدالمهدی حق و حقوق کردها از سهم بودجە و دارایی های کشوری تا حدودی پرداخت شدە است. بودجە17 درصدی اقلیم از بودجە کل عراق، سهم نیروهای پیشمرگ از بودجە نظامی کشور و همچنین حقوق کارمندان دولتی بە صورت مداوم پرداخت شدە است.

عادل عبدالمهدی در خصوص پروندە صادرات نفت با کردها از راه مدارا وارد شدە و حل این معضل را بە مذاکرە و روشهای مسالمت آمیز سپردە است. بە واقع بە حاشیە راندە شدن کردها در دولت حیدر عبادی در زمان صدارت عادل عبدالمهدی خاتمه یافت و دوبارە کردهای عراق با دولت مرکزی وارد مذاکرە شدند.

اگرچە هنوز پروندەهای صادرات نفت، سهم از بودجە و مناطق مورد مناقشە مابین بغداد و اربیل باز است اما مذاکرات بر سر این موارد شروعە شدە و با شتاب نسبی خوبی در جریان است.

بعد از گذشت چند هفتە از اعتراضات عراق، برهم احمد صالح، رئیس جمهور عراق در روز 13 آبان بە اقلیم کردستان سفر کرد. وی ملاقاتی محرمانە با مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان عراق و ملاقاتهای علنی با نچیروان بارزانی رئیس و خشنود بازرانی نخست وزیر اقلیم و روسای احزاب سیاسی کرد در اربیل برگزار کرد . مواضع اقلیم کردستان در خصوص تحولات عراق و دولت رسمی این کشور، بعد از این ملاقاتها رسانەای شد.

در نشست روسای احزاب و جریانات کردی با رئیس جمهور عراق اعلام شد کە اقلیم کردستان از اصلاحاتی کە عادل عبدالمهدی در کابینە دولت و ساختار حکمرانی کشور عراق انجام دهد حمایت می نماید و جریان کردی عراق همصدا بر این نکتە تاکید دارند کە باید بە عبدالمهدی فرصت بیشتر داد تا بتواند بە شرایط کشور سامان دهد.

کردهای عراق بە رئیس جمهور اعلام کردند کە آمادگی این را دارند در این پروسە با عبدالمهدی و کابینە وی همکاری نمایند.

البتە شرط کردها برای حمایت این بود کە با اصلاح قانون اساسی عراق، بە تمامیت ارضی و سیاسی و همچنین حقوق اقلیم کردستان خدشە وارد نگردد و اقلیم کردستان تضعیف نگردد.

در حالی کە اعتراضات عراق همچنین سبب توقف مذاکرات اربیل و بغداد شدە است، فارس عیسا، نمایندە اقلیم کردستان در عراق؛ چند روز پیش در مصاحبە با رسانە های عراق گفتە بود، بعد از بازگشت آرامش بە عراق، مذاکرات مابین اقلیم و دولت مرکزی عراق دوبارە شروع خواهد شد.

بە گفتە وی، اعتراضات عراق تاثیرات منفی بر اقتصاد اقلیم کردستان بە ویژە بخش گردشگری و تجارت گذاشتە است و اربیل با حمایت از نخست وزیر و دولت قانونی کشور می خواهد سهمی بسزا در بازگشت آرامش بە کشور داشتە باشد و مذاکرات از سر گرفتە گردد و توافقات پیشین هم اجرایی گردد.

در حالی امروز نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان وارد بغداد شد کە قرار است تا ساعاتی دیگر با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، محمد الحلبوسی رئیس مجلس و برهم احمد صالح رئیس جمهور و شماری دیگر از مسئولین و مقامات سیاسی عراق ملاقات کند.

اگرچە تا کنون دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق هیچ موضعگیری رسمی در خصوص سفر ناگهانی بارزانی بە بغداد اعلام نکردە است اما گفتە کارشناسان مسائل عراق حاکی از آن است کە وی سفیر اعلام حمایت کردهای عراق از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "اهداف سفر بارزانی به بغداد، اعلام حمایت کردها از عبدالمهدی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اهداف سفر بارزانی به بغداد، اعلام حمایت کردها از عبدالمهدی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید